середа, 20 листопада 2013 р.

КОЗАЦЬКА НАЦІЯ - КОЗАЦЬКИЙ НАРОД! Графа національність у вашому пашпорті маєє бути.Рекомендації правника.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ - ГРОМАДЯНИ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ! Шукаємо в паспорті громадянина графу - НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, якщо не знайшли мерщій з заявою у міграційну службу! 
_______________________                                                                     Відділ управління Державної міграційної служби України в в


                                                                                                                                               _______________________________області


                                                                                                                    що розташоване за адресою: __________ м. 

__________________ ,_                                                                                                                                            ___________ області,

                                                                                                                          _________________________________________ 

                                                                                                                                Заявника (ці) : громадянина (ки) України , 

                                                                                                                        _________________          

                                                                                                                            ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                що мешкає за адресою: ______________________ 

                                                                                                                                  ______________________ , ____________ області,                                                                                                                            вул._________________ , буд. _________ кв._____ 

                                                                                                                            тел._____________ 


                         Я ,


________________________________________________________ ,маю ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ,


 Серії ____________ №__________________ , виданий “____”______________ ____________ року _________________________ МВ УМВС України в ___________________________________ області . Я, як представник ______________- нації, маю особистеприродне право на індивідуальність, яке надано мені від народження та гарантоване першим та другим реченням Преамбули

,

 ст.11 Конституції України та ст.300 Цивільного кодексу України , якими встановлено : 1.” Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення” ( перше та друге речення Преамбули Конституції України ); 2. “Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України” ( ст.11 Конституції України ). 3.”Фізична особа має право на індивідуальність. Фізична
 особа має право на збереження своєї національної, культурної, ... мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм
 та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства
( ст. 300 Цивільного кодексу України ). Статтею 1. ЗУ “Про громадянство України “ визначано поняття «громадянство
України» , як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках 

.


Документом, що підтверджує громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено - паспорт громадянина 


України . У моєму паспорті ГРОМАДЯНИНА (КИ) УКРАЇНИ ___________________________________
_______________________________________________________________,відсутня індивідуальна інформація про
 приналежність _________________________________________________ ( прізвище , ім,я , по-батькові заявника )
до представників ____________________ НАЦІЇ, держави Унітарна республіка Україна ( далі держава УКРАЇНА ).
 Те ,що я є представником ___________________________НАЦІЇ , держави УКРАЇНА , свідчить і моє Свідоцтво про народження 


“_____”____________ _____________року , ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім,я,по

-


батькові заявника (ці) ) , Серія________ №__________________ від “_____”_________________ ___________ року, виданого
 за місцем реєстрації с.________________________ , ___________________ району ,________________________ області, в
 якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків до ________________ НАЦІЇ ,________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-
батькові батька заявника) - записом ____________________ ( про національність ) та ______________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові матері заявника ) -

записом ______________( про національність ) . Відповідний запис до книги реєстрації актів про народження внесено за №___________ від “____” ______________ ________ року. За Свідоцтвом про шлюб ____________________________ РАКС____________________________________ області від “ _____” ___________________ року Серія ___________ № _____________________ , ___________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу )
 , змінила своє прізвище на ________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-
батькові заявниці після шлюбу ) та після цього отримала паспорт Серії___________ №___________________ , виданий
“____”______________ року __________________________ МВ УМВС України в ____________________ області ,
 ГРОМАДЯНКИ УКРАЇНИ . На підставі п.2 ч.4 та п.8 ч.6 Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт

громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII,якими

 встановлено ,що до паспорта можна вносити додаткову інформацію на вклеюваних аркушах та до паспорта можна вносити

 записи передбачені законодавчими актами України . Відповідно до вищезазначеного та керуючись .2 ч.4 та п.8 ч.6

Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт
 громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII, ст.300 ЦК України та першим та другим
 реченням Преамбули Конституції України ПРОШУ: 1. внести на підставі свідоцтва про народження Серія _________ 

№_______________ від “_______”___________ ________ року до паспорта Серії ______ №_______________, виданого “______”___________ ________ року __________________________ МВ УМВС України в ________________________ області , ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ , 
\_______________________________________________________________________________________ , наступні додаткові відомості: “ НАЦІОНАЛЬНІСТЬ - ________________________ ”. 2. Призначити та повідомити мене про час та дату внесення додаткових відомостей про національність до паспорта 


ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ 

__________________ ____________________________________________(прізвище,ім,я,по-батькові заявника (ці) ) . Додатки:

 1.Копія Свідоцтва про народження “_____”___________ __________________ року 


___________________________________________________________________________________, (прізвище, ім,я,по-батькові заявника (ці) ) Серія __________ №_______________________ від “____”_______________ ____________ року, виданого за 
місцем реєстрації с. ________________________ , ______________________________ району ,______________________ 
області, в якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків: батька -__________ ( національність )
________________________________________________________ та матері- ___________ ( національність )
_______________________________________________ — 1 аркуш; 2 Копія Свідоцтва про шлюб______________________________ РАКС _______________________________________ області від “_____”___________ _________ року Серія ___________ № _______________ , яким змінено прізвище ____________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу )на _________________________________ ________________________________ ( прізвище ,ім,я, по-батькові заявниці після шлюбу ) — 1 аркуш. “___”___________ 2012р. _____________________ ( прізвище, імя, по-батькові) 2

Немає коментарів:

Дописати коментар